Den nye PEFC-skovstandard er blevet vedtaget!

Den nye PEFC-skovstandard er udarbejdet i tæt dialog med skovens aktører, så de nye krav og retningslinjer bliver så relevante og virkelighedsnære som muligt, til gavn for både skov og samfund. Standard træder i kraft d. 1. oktober 2022 og implementeres over et år.

Den nye PEFC-skovstandard er blevet vedtaget!

1. oktober 2022 PEFC Danmark

Af Ida Juul Schiøtz, kommunikationsmedarbejder hos PEFC Danmark

PEFC Danmark kan nu fejre, at den nye PEFC-skovstandard er blev vedtaget efter at have gennemgået tredje obligatoriske revision. Med jævnlige revideringer sikrer PEFC Danmark nemlig, at certificeringsordningen vedbliver at være et aktuelt svar på, hvordan de daske skove kan drives og udvikles bæredygtigt. Med standarden tages der et balanceret hensyn til både de økonomiske, økologiske og sociale aspekter ved skoven.  

Den nye PEFC-skovstandard er opdelt i fem hovedafsnit: Skovdyrkning, klima, miljø- og biodiversitet, sociale hensyn og planlægning. Hvert afsnit indeholder detaljerede krav, som skal efterleves i de PEFC-certificerede skove, og tilsammen udgør kravene fundamentet for en langsigtet bæredygtig drift af skovene. Der er desuden tilstræbt metodefrihed i skovdriften, så standarden kan fungere hensigtsmæssigt, med udgangspunkt i de lokale forudsætninger. 

De fem hovedafsnit 

  1. Skovdyrkning: Kriterier for bl.a. foryngelsesformer, træartsvalg og andre aspekter tæt knyttet til forvaltningen af skovens træproduktion 
  2. Klima: Kriterier for skovens modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer, herunder at opretholde eller øge lageret af kulstof og levere klimavenlige træprodukter nu og i fremtiden 
  3. Miljø- og biodiversitet: Kriterier for bevarelse og udvikling af skovens biodiversitet, naturværdier, miljøbeskyttelse, vildtforvaltning samt landskabelige og kulturhistoriske værdier 
  4. Sociale hensyn: Kriterier vedrørende friluftsliv, dialog med lokalsamfundet samt ansattes rettigheder og uddannelse 
  5. Planlægning: krav til formulering af driftsmål samt registrering og dokumentation af driften 

Blandt de nye kriterier finder man, at der som minimum skal udlægges 10% af skovejendommens samlede certificerede areal til biodiversitetsarealer, herunder urørt skov, og at skovens andel af hjemmehørende træarter skal udgøre minimum 20% og 55% på hhv. magre og gode jorde.  

I PEFC-certificerede skove skal der desuden sikres gode muligheder for friluftsliv og naturoplevelser. Derfor skal skovejere udvise imødekommenhed overfor lokale tiltag i skoven, og skovens veje, stier og anlæg skal kortlægges, så skoven bliver mere tilgængelig.  

I tæt dialog med skovens folk

Revisionen af skovstandarden har taget udgangspunkt i den hidtil gældende standard og i de erfaringer, som er opnået ved at bruge standarden i praksis. PEFC Danmark har været i tæt dialog med en lang række af skovens aktører, og vi er taknemmelige for den store interesse og velvilje, som aktørerne har udvis, fortæller Peter Bæk, generalsekretær for PEFC Danmark: 

”Vi sætter stor pris på, at så mange forskellige organisationer har udvist interesse for den nye skovstandard. Ved at inddrage en bred vifte af skovens interessenter får vi nemlig glæde af alles viden og erfaring, så den nye skovstandard bliver så relevant og virkelighedsnær som muligt,” siger han. 

Rækken af deltagere tæller bl.a. skovejere, naturfredningsforeninger og friluftsforeninger. Tak for jeres indsats! Vi glæder os til at se skovene blomstre op med den nye PEFC-skovstandard.

Her kan du finde PEFC Danmarks nye skovstandard 

PEFC DK 000-1 - (2022) - Det danske PEFC-certificeringssystem for bæredygtig skovdrift 771.17 KB
PEFC DK 001-4 - (2022) - PEFC Danmarks skovstandard 761.72 KB
PEFC DK 003-5 - (2022) - Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift 532.69 KB
PEFC DK 007-3 – (2022) - Ordliste og definitioner 607.59 KB
PEFC DK 006-4 - (2022) - PEFC Danmarks vejledning til notifikation af certificeringsorganer 584.44 KB


Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse