Den Internationale Skovens Dag

FN har udpeget d. 21. marts til at være International Skovdag. Denne beslutning blev taget i 2012 for at fejre og skabe opmærksomhed omkring skovens vigtighed for mennesker og planeten. Årets tema er 'Skove og biodiversitet'.

Den Internationale Skovens Dag

20. marts 2020 PEFC International

D. 21. marts er Den Internationale Skovens Dag. Denne dag er sat af til at skulle fejre og skabe opmærksomhed omkring skovens vigtighed for mennesker og planeten - og bestemt også vigtigheden for dens bevarelse.

FN's fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) står bag Den Internationale Skovens Dag, da de i 2012 besluttede at der skulle afsættes en dag, hvor skov, skovbrug og skovryddelse blev sat i fokus. 

Følg med på instagram

Her i PEFC Danmark vil vi gerne være med til at sætte fokus på denne dag. Derfor vil vi følge PEFC Internationals initiativ og dele små fakta om skov på vores instagram - @pefcdanmark. De vil bliver fordelt ud over de næste måneder - så følg med.

'Skoven og biodiversitet'  

FAO har besluttet at dette års tema skal være 'skoven og biodiversitet', og det skyldes især at den trussel biodiversiteten er udsat for stiger og stiger. Derfor håber FAO at denne dag kan skabe et yderligere fokus, så vi sikrer skovens diversitet i fremtiden.

Biodiversitet er et begreb, der henviser til mangfoldigheden af liv på jorden. Det omfatter genetisk mangfoldighed, arternes og økosystemet mangfoldighed, og samspillet mellem dem og med deres omgivelser.

Skovene er blandt de mest biologisk mangfoldige og værdifulde terrestriske økosystemer på jorden. Ud over alle de træarter, skovene indeholder, er skovene også hjemsted for omfattende og komplekse samfund bestående af planter, dyr, insekter, svampe og mikroorganismer. Deres tilstedeværelse og interaktion resulterer i mange af de væsentlige økologiske processer, der finder sted i skovene, herunder bestøvning, frøspredning og nedbrydning.

Hvad vi gør

Bæredygtig skovdrift, som defineret af PEFC sikrer, at skovene fortsat er de mest biologisk mangfoldige og værdifulde terrestriske økosystemer på jorden, og at samfundets behov og krav vil blive opfyldt på lang sigt.

 © Grow the Future af Chaiwut Temyod

PEFC's arbejdstilgang "act locally, think globally" giver betydelige fordele og bidrager positivt til bevarelse og forbedring af biodiversitet i skovene i hele verden.

Ved at PEFC kræver at skovstandarder udvikles og implementeres nationalt, er det muligt at skræddersy standarden til specifikke lokale forhold. Derved kan sikres en balance mellem hensynene til skovens stabilitet, produktion af træ og andre goder, driftsøkonomi, miljøbeskyttelse, biologisk mangfoldighed, landskab- og kulturhistorie samt sociale hensyn der afspejler nationale politiske, socio-økonomiske, kulturelle og administrative betingelser.

I PEFC certificerede skove, skal det sikres, at biodiversiteten bevares og øges. PEFCs skovstandarder kræver også at brugen af pesticider og herbicider skal minimeres og så vidt muligt erstattes af skovdyrkningsmæssige alternativer og biologiske midler. 

Derudover er skovejere forpligtet til at sikre, at særlige nøglebiotoper er beskyttede, at hugsten og tilvæksten i skoven er balanceret, og at degraderede skovøkosystemer genoprettes.

© Germination af Mohd Samsi SumairiTilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse