PEFC’s arbejde med FN’s verdensmål

I PEFC bestræber vi os på at leve op til vores ansvar vedrørende FN’s Verdensmål, så vi sammen kan udnytte skovens fulde potentiale og skabe en mere bæredygtig verden og fremtid.


PEFC’s arbejde med FN’s verdensmål

PEFC bestræber sig på at leve op til det fælles ansvar vedrørende FN’s Verdensmål, så vi sammen kan skabe en mere bæredygtig fremtid. PEFC arbejder for den bæredygtige omstilling, ved at skabe en verden, hvor mennesker forvalter skovene bæredygtigt, og sikrer at der handles med bæredygtigt træ rundt om i verden. PEFC’s standarder er udarbejdet fra FN’s definition af begrebet ’bæredygtighed’, som berører de sociale og miljømæssige, såvel som de økonomiske aspekter.

Her gør PEFC den største forskel

Verdensmål 6: Rent vand og sanitet 

75% af verdens ferskvand kommer fra skovenes afvandingsområder.
De PEFC-certificerede skove er med til at beskytte og genoprette økosystemerne, således at skoven fortsat kan rense vandet og sikre rent grundvand. En stor del af den globale vandhusholdning dannes og sikres af skovene. Skovene opsamler også store mængder vand, der er med til at hindre oversvømmelser og andre naturkatastrofer. Derudover reducerer skovene også risikoen for laviner og mudderskred. Skovene spiller derfor en afgørende rolle for at opnå målet om at afbøde manglen på rent vand.

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Energi udvundet af træ svarer til omkring 40% af vores vedvarende energiforsyning. Vedvarende energi og biomasse udgør en vigtig del af den grønne energiproduktion. PEFC sikrer at de vedvarende energiprodukter kommer fra bæredygtige og ansvarlige kilder, så vi også har træ og biomasse til fremtidens energiproduktion. 


Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Træ kan fungere som et karbonlager. Én kubikmeter træ kan opbevare 1 ton CO2. De nyeste innovationstankegange inden for træ er bæredygtige byer, bygninger og højhuse lavet af vores alles vedvarende ressource; træ! Produktionen af træ kan fortsætte langt ud i fremtiden og gavner heldigvis vores klode. Det er muligt at producere træprodukter under langt mere bæredygtige forhold, end det er ved alternative produkter. Derudover er træ et bio-baseret byggemateriale, der har en positiv indvirkning på indendørsklimaet i bygninger, og så er træ genanvendeligt. Men ønsker vi at bruge mere træ, skal vi kontrollere at det kommer fra bæredygtige kilder – her kommer PEFC systemet ind i billedet.

Verdensmål 13: Klimaindsats

Verdensskovene absorberer næsten 40% af menneskeskabt CO2. Verdens skove er med til at mindske de klimaforandringer, vi står overfor. Træ absorberer store mængder CO2, der derfor ikke ender i atmosfæren, og så frigiver de ilt. Bæredygtigt forvaltede skove har en central rolle i lempelserne og tilpasningen af klimaforandringerne.


Verdensmål 15: Livet på land

80% af dyr og planter på land, lever i skove – og det skal de gerne kunne blive ved med. PEFC’s eksistens bunder i at fremme bæredygtigt skovbrug. Ved at sikre bæredygtig skovhugst via en række strenge, fastsatte krav, er PEFC med til at sikre biodiversiteten og økosystemerne i og rundt om verdensskovene. PEFCstandarderne indeholder ydermere en række regler, der er til for at beskytte skovenes plante- og dyreliv i fremtiden


PEFC's arbejde for opnåelsen af alle 17 Verdensmål


Mål 1: Afskaf fattigdom
1,6 milliarder mennesker er afhængige af skoven i deres job og for deres levevilkår.
Bæredygtigt forvaltede skove skaber økonomiske muligheder og forbedrer millioner af menneskers liv.


Mål 2: Stop sult
Skove producerer 76 millioner tons mad om året.*
PEFC promoverer bæredygtigt forvaltede skove, så vi for evigt kan nyde de muligheder som skovene tilbyder.

Mål 3: Sundhed og trivsel
Skove og træ kan have en styrkende og terapeutisk effekt på sindet.**
PEFC-certificering sikrer skove, så vi alle kan nyde skovens effekt.


Mål 4: Kvalitetsuddannelse
For at blive PEFC-certificeret, skal virksomheden overholde en række af krav, der skal forbedre uddannelse og kompetencer hos skovarbejdere og de påvirkede befolkningsgrupper.

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
330 millioner kvinder og piger lever for mindre end 13 kr. om dagen, hvilket er 4,4 millioner mere end mænd.
PEFC-certificering skaber et forum, der forbedrer kvinders mulighed for at medvirke i beslutninger omkring skoven.


Mål 6: Rent vand og sanitet
75% af verdens ferskvand kommer fra skovenes afvandingsområder. *
PEFC standarden for bæredygtig forvaltning af skove fremmer en god forvaltningspraksis i forhold til vandkvalitet og jord.

Mål 7: Bæredygtig energi
Energi udvundet af træ svarer til omkring 40% af vores vedvarende energiforsyning.
PEFC-certificering sikrer, at de vedvarende energiprodukter kommer fra bæredygtige og ansvarlige kilder.


Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Skove udgør 22,2% af husholdsindkomster i udviklingslande.
PEFCs sociale krav sikrer lige muligheder og frihed fra diskrimination for de ansatte i skoven.

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur 
Træ kan fungere som et karbonlager. Én kubikmeter træ kan opbevare 1 ton CO2.
PEFC promoverer ansvarligt indkøb af træbaserede materialer både til byggeri og design.


Mål 10: Mindre ulighed
Familier, lokalsamfund og urbefolkning forvalter 30% af det globale skovareal.
PEFC-Gruppecertificering giver små skovejere muligheden for at blive certificeret, adgang til internationale markeder og hjælper med at mindske fattigdom.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
70% af verdensbefolkningen vil være urban i 2050.
PEFC-sporbarheds- og projektcertificering promoverer brugen af certificeret træ og træprodukter indenfor byggeindustrien.


Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
81% af globale forbrugere mener at virksomheder skal hjælpe med at forbedre miljøet.
PEFC Logoet hjælper virksomheder og forbrugere med at tage ansvarlige beslutninger og aktive bæredygtige valg.

Mål 13: Klimaindsats 
Verdensskovene absorberer næsten 40% af menneskeskabt CO2.
Bæredygtigt forvaltede skove har en central rolle i lempelserne og tilpasningen af klimaforandringerne.


Mål 14: Livet i havet
God bæredygtig skovforvaltning reducerer aflejring/bundfældning, forbedrer forholdene i floder og kystfarvande og gavner akvatiske økosystemer.
PEFC certificerede skove er med til at sikre rensningen af vandet i skoven og forhindrer oversvømmelser.

Mål 15: Livet på land
80% af dyr og planter på land, lever i skove.
At varetage skovens biodiversitet er essentielt for PEFC. 60% af alt certificeret skov på verdensplan er forvaltet efter PEFCs internationalt anerkendte krav.


Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner 
PEFC-systemet drives ud fra et princip om at inkludere relevante interessenter (baseret på Agenda 21). Det sikrer en afbalanceret repræsentation, konsensus, vedvarende forbedring og gennemsigtighed.

Mål 17: Partnerskaber for handling
PEFC samler 51 nationale medlemmer, mere end 30 internationale interessentmedlemmer og tusinder af aktører lokalt til et fællesskab for FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Generelt om FN's Verdensmål

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals (SDGs)) er universelle mål, som gælder for alle FN's 193 medlemslande. Der er mange nationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser, og er derfor nødvendige at løse i fællesskab. FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG) giver svaret på, hvordan vi i fællesskab kan skabe en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle.

Alle medlemslandende er forpligtet med disse 17 konkrete mål og 169 delmål til bl.a. helt at afskaffe fattigdom og sult i hele verden, sikre fred, god uddannelse og bedre sundhed til alle, og ikke mindst beskytte og varetage naturen.
Læs mere på PEFC Internationals hjemmeside eller læs mere på verdensmaalene.dk.

PEFC & FN's Verdensmål

Bæredygtig skovforvaltning

- handler kort sagt om at driften af skoven skal være miljømæssig forsvarlig, socialt gavnlig og økonomisk levedygtig for såvel nuværende som for fremtidige generationer.

Læs mere om bæredygtig skovforvaltning og PEFC's arbejde her.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse