Mere biodiversitet i de PEFC-certificerede skove

I PEFC Danmark vil vi gerne være ambitiøse på biodiversitetens vegne, og det bærer den nye skovstandard præg af. En glædelig nyhed for flora og fauna i fremtidens skove, mener skovbrugschef hos HedeDanmark, Michael Glud.

Mere biodiversitet i de PEFC-certificerede skove

30. november 2022 PEFC Danmark

Implementeringen af den nye skovstandard skal til at begynde, og blandt de nye tiltag står en række skærpede hensyn til skovenes biodiversitet. “Med den nye PEFC-skovstandard er der sket væsentlige forbedringer af kravene til biodiversitet, og det giver DN meget gerne sin støtte til,” erklærer Naturpolitisk rådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening, Tine Nielsen Skafte. Michael Glud, der er skovbrugschef hos HedeDanmark, er enig i den vurdering: ”Den nye skovstandard er helt sikkert blevet forbedret,” mener han. Både han og en repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening har siddet med i arbejdsgruppe 1 under udviklingen af den nye PEFC-skovstandard.

Michael Glud er især begejstret for standardens afsnit om, at skovejerne løbende skal medvirke til at skabe flere store, gamle træer og dødt ved i skoven. Desuden skal gamle karakteristiske træer bevares som habitattræer og sikres tilstrækkelig lystilgang. Det samme gælder træer af særlig naturmæssig eller kulturhistorisk værdi.  Dette vil være med til at fremme den biologiske mangfoldighed i skoven, da en stor del af skovens biodiversitet er tilknyttet gammelt og dødt ved.

”I de seneste årtier har skovbruget oplevet en enorm effektivisering. Det er for så vidt meget godt, at vi formår at anvende skovens ressourcer, for vi har haft brug for alternativer til olie, gas og kul. Det må dog ikke betyde, at der ikke er gamle træet og dødt ved tilbage. En lang række af skovens arter - især svampe og insekter - er nemlig afhængige af, at gamle træer langsomt rådner og forfalder og producerer dødt ved,” forklarer Michael Glud og understreger: ”Det er det, som PEFC Danmarks nye skovstandard er med til at sikre.”

Hvad er habitattræer?

Habitattræer er træer, som forskellige organismer kan leve i og af. Huller, revner og andre særlige strukturer i træet er gode levesteder for insekter (mikrohabitater). Disse insekter kan så være føde for andre dyr og fugle, der dermed både kan ernære og skjule sig i træet.  Både levende og døde træer huser mikrohabitater. Typisk opstår mikrohabitater på de levende træer. Når træet dør eller fældes, lever mikrohabitaterne videre, såfremt at man efterlader noget af træets stub.


Større biodiversitetsarealer

Med den nye PEFC-standard skal skovejerne desuden udlægge 10% af skovens samlede certificerede areal til biodiversitetsarealer; arealer, hvor hovedformålet er at bevare og forbedre biodiversiteten. I den tidligere PEFC-standard skulle biodiversitetsarealerne udgøre 7,5% af det samlede arealet. Biodiversitetsarealernes placeres hvor, der er områder med enestående biologiske værdier, som skal lades urørt eller plejes. På samme vis skal man prioritere at bevare områder, der mest hensigtsmæssigt understøtter netværk (f.eks. korridorer) i landskabet. Ellers placeres arealerne dér, hvor det ud fra en overordnet økologisk, økonomisk og social afvejning giver bedst mening.

PEFC passer på skovene

PEFC Danmarks kerneopgave er at fremme en langsigtet og bæredygtig drift af de certificerede skove, så de kan levere træprodukter til den grønne omstilling uden at skade naturværdierne. For at sikre et stabilt og holdbart skovklima er det altafgørende, at skoven har et rigt og mangfoldigt liv af planter, dyr, svampe og mikroorganismer. Derfor er vi i PEFC Danmark glade for at kunne præsentere en skovstandard, der sigter imod at bevare eller genopbygge skovenes biologiske mangfoldighed.

Tilmeld nyhedsbrev

Din e-mail adresse